VATTEN


Vatten är en källa till allt liv

Av världens befolkning med över 7 miljarder människor saknar ca en miljard människor tillgång till rent dricksvatten och ca 2,6 miljarder tillgång till sanitet (watertreaty.org). Varje år dör ca två miljoner människor till följd av brist på dricksvatten, sanitär utrustning och sjukdomar relaterade till förorenat vatten. Av dem är 90 % barn under fem år, vilket innebär en högre dödlighet än den som orsakas av AIDS, malaria och mässling. Vatten är en källa till internationella konflikter och en global säkerhetsfråga. Även privatisering av vattenförsörjning förstärker problematiken då människor måste betala för vatten.

Tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är grundläggande mänskliga rättigheter. Det slog FN:s generalförsamling fast den 28 juli, 2010. Men resolutionen är inte bindande och ett omfattande arbete återstår. Green Cross International är engagerat i internationella vattenprojekt världen över och driver bl.a. kampanjen Water Treaty för att bidra till alla människors rätt till rent vatten. Läs Michail Gorbatjovs uttalande om världens behov av att säkra tillgången till vatten för alla människor över hela världen.

Klimatförändring medför global temperaturhöjning och orsakar kraftiga störningar i den globala vattentillgången. Vattenbristen och ökenspridningen fortsätter över delar av vår planet medan andra regioner drabbas av översvämningar. Detta har i jordbruksregionerna nästan uteslutande varit i Afrika och Asien men nu står också Europa inför detta problem. I södra Spanien expanderar öknen ca en km norrut varje år. Även Sverige som är ett vattenrikt land kan drabbas av miljökatastrofer och tillgången till rent vatten kan då bli ett problem.


Världens Vatten – utan gränser

Världens Vatten – utan gränser är en utbildning som riktas till gymnasieungdomar. Syftet är att sprida kunskap och förståelse för globala vattenkonflikter och rättvis fördelning av jordens resurser. Utbildningen Världens Vatten är en kombination av kunskapsinlärning och rollspel där eleverna får öva sig i konflikthantering och samarbete. Med underlag från aktuella vattenkonflikter i världen får deltagarna möjlighet att leva sig in i problematiken med målet att lösa utmaningarna. Programmet har utvecklats till en distansutbildning så att skolelever i olika delar av världen har möjlighet att spela rollspelet med varandra över Internet. Samverkan mellan olika kulturer ger möjlighet till intressanta diskussioner och nya perspektiv som kan skapa förståelse för andra människor.


Smart Water for Green Schools

Varje dag dör ca 4000 barn av vattenburna sjukdomar och 884 miljoner människor världen över saknar tillgång till rent dricksvatten. 2,6 miljarder människor lever utan grundläggande sanitet och som ett resultat dör ett barn var 20 sekund. Green Cross International har startat vattenprojektet Smart Water for Green Schools som genom byggandet av vattentankar för insamling av regnvatten samt arbetet med att förbättra sanitet och miljömedvetenhet bidrar till praktiska lösningar i skolor i gränsöverskridande avrinnings- och konfliktområden. Projektet finns i Ghana, Bolivia och Kenya. Green Cross ämnar att genom Smart Water bidra till rent vatten, bättre hälsa och hygien för skolbarn som lever i miljöer med vattenbrist och förorenade vattentäkter.


UN Watercourses Convention

Green Cross uppmanar alla att stödja FN:s vattendragskonvention som har till syfte att främja en rättvis fördelning av internationella vattendrag. Konventionen kallas även för UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses (eller UN Watercourses Convention) och förhandlades fram 1997 inom FN. Målet är att reglera staters rättigheter och skyldigheter gällande delade vattenreserver och vattendrag men konventionen har ännu inte trätt i kraft. Hittills har 24 länder antagit konventionen och det krävs ytterligare 11 stater för att den ska gå igenom. 276 av världens floder är gränsöverskridande och delas av flera länder. De täcker ca hälften av världens yta och genererar 60 % av världens vattenflöde.


World Water Forum
Marseille, Frankrike 12 – 17 mars 2012

Sedan 1997 har World Water Forum arrangerat en årlig internationell konferens för att sammanföra kreativitet, kompetens och kunskap om vattenproblematiken. World Water Forum samlar intressenter i omvärlden kring dagens lokala, regionala och globala miljöproblem relaterade till vattenfrågor för att nå fram till gemensamma och konkreta mål. Genom att bemöta de globala vattenutmaningarna och miljöproblematiken är målet att föra upp vattenfrågor på politiska agendor världen över. Tillgång till vatten antogs den 28 juli, 2010 som en mänsklig rättighet men trots det har inte alla människor tillgång till denna livsnödvändiga resurs. Green Cross uppmanar alla att arbeta tillsammans för att garantera och realisera människors rätt till vatten.


World Water Day
22 mars 2012

Den internationella World Water Day inträffar den 22 mars varje år för att uppmärksamma vikten av att bevara vattnet världen över och uppmuntra till arbete som säkrar vattentillgångarna. World Water Day belyser varje år olika aspekter på vattenproblematiken. Temat 2012 handlar om hur vi skall hantera den växande befolkningen och säkra tillgången till näringsrik mat. 30 % av all producerad mat slängs varje år och det vatten som går åt för att producera maten går också till spillo. Du och jag kan hjälpa till genom att inte konsumera mer mat än nödvändigt eller livsmedel som kräver enorma mängder vatten för att produceras. Allt hänger ihop. Vi kan påverka genom våra dagliga val. När så många människor saknar mat och vatten kan vi inte längre blunda.
Partners   >   Kontakt   >   Pressrelease
Webdesign: Tonia Moya & Ygor Geyer