GREEN CROSS

Ge mänskligheten en chans – Ge jorden en framtid

GREEN CROSS

GTranslate Button

Vi arbetar genom ett helhetsperspektiv

Green Cross Sweden är en del av Green Cross International som grundades av Nobels fredspristagare Michail Gorbatjov. Vi är politiskt och religiöst obundna och verksamma över nationsgränser i 26 länder världen över. Green Cross syfte är att bidra till miljösäkerhet genom ett nytänkande i försvars-, utrikes- och miljöpolitiken samt genom enskilda medborgares aktiva engagemang i sin närmiljö och i globalt samarbete. Green Cross arbetar med ett helhetsperspektiv och integrerad verksamhet för att främja fred, säkerhet och hållbar utveckling. Vi arbetar inom området för miljösäkerhet och vår verksamhet är gränsöverskridande. 

En avgörande tid i mänsklighetens historia

Vi verkar för ett globalt paradigmskifte gällande värderingar och etik. Green Cross är ett verktyg för att förändra rättsliga, etiska och beteendemässiga normer inom regeringar, den privata sektorn och det civila samhället.

För att säkerställa en hållbar och trygg framtid arbetar vi med utmaningar inom områden som säkerhet, fattigdom och miljöförstöring. Green Cross söker lösningar genom dialog och samarbete. Vi är aktiva på olika plan för att förebygga och lösa konflikter till följd av miljöförstöring. Green Cross stödjer människor som drabbats av miljömässiga konsekvenser av krig, konflikter och miljökatastrofer orsakade av människan.

För att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över arbetar vi genom de Globala målen för hållbarutveckling (Sustainable Development Goals, SDG) för hållbar utveckling, och tillsammans med Earth Charter deklarationen som är en etisk vägledning och grunden för vår verksamhet inom Green Cross.

Michail Gorbatjovs insatser för världen: Redan 1987 föreslog han ett förbud mot alla kärnvapen och undertecknade INF-fördraget. Han banade vägen för Berlinmurens fall och fick Nobels fredspris 1990. Gorbatjov underteckande START (Strategic Arms Reduction Treaty) 1991. Han grundade Green Cross International 1993. År 2000 ledde han världs konsultationsprocessen för Earth Charter. Gorbatjov har skrivit många böcker från Perestrojka, Prophet of Change, till Manifesto for the Earth.

“We need a new paradigm of development in which the environment will be a priority. World civilization as we know it will soon end. We have very little time and we must act. If we can address the environmental problem, it will have to be done within a new system, a new paradigm. We have to change our mindset, 
the way humankind views the world.”
– Mikhail Gorbachev
Founder of Green Cross International

VAD GÖR VI

Green Cross Sweden en del av Green Cross International

Green Cross Swedens kansli finns på Kastellgatan 1 i Göteborg. Vi är verksamma genom ett brett kontaktnät och riktar oss till alla delar av samhället däribland utbildningsväsendet, offentliga sektorn, företag och beslutsfattare. Vi arbetar på många plan – lokalt, nationellt och internationellt samt över organisationsgränser. Tillsammans är vi starka.

Vår verksamhet i Sverige och i världen

Vi arbetar inom ramen för Green Cross Internationals program:

Vattenprogram – rättvis fördelning och tillgång till rent vatten samt förbättrad hygien: Water for Life and Peace: Right to Water and Sanitation, Water for Peace, Smart Water for Green Schools, Aqua for Life: I Sverige arbetar vi för förbättrat skydd mot föroreningar av vatten i hav, sjöar och floder.

Vi arbetar för förbättrad vattenkvalitén i Sverige och Östersjöregionen, samt informera allmänheten om farorna med föroreningar orsakade av gruvdrift och ammunitionsdumpning. Vi genomför diverse vattenprojekt och anordnar anläggningssystem av regnvatten och byggnation av Eko-Bio toalettanläggningar på skolor i fattiga områden i Kenya för att främja tillgång till rent vatten och sanitet på landsbygden.

Miljösäkerhet och fredsfrämjande program – Environmental Security and Sustainability med nedrustning – och ickespridningsarbete för att reducera och eliminera massförstörelsevapen med syfte att främja hållbar utveckling och fred. Socialt och medicinskt program: Social and Medical – Health Care, Social Care, Education – med stöd till offren som blivit utsatta för avfall från kemiska vapen och kärnbränsleavfall. Från Sverige jobbar vi med att skapa Civil/Miljöbrigad med användningen av civila och militära resurser för miljöskydd och förbättrande av beredskap inför miljökatastrofer.

Klimat- och trädplanteringsprogram – främjar omställningen till ett klimatneutralt samhälle genom utbildningsseminarier, samt Smart Energy, förnyelsebar energi och trädplanterings program som skyddar den biologiska mångfalden. Trädplantering motverkar klimatförändringen. GCS planterar träd i Katsel och Medrogungkar i Tibet. Du kan plantera träd i Tibet genom att köpa eller ge bort i present tryck här. Vi arbetar för främja klimatåtgärder genom projekt och informationsspridning. Green Cross Sweden ingår i nätverket KlimatSverige.

Value Change program – vi arbetar för att främja ett paradigmskifte gällande etik och värderingar: Environmental Education, Earth Charter och Earth Dialogues. GCS arbetar för att lyfta fram Earth Charter deklarationen som är en holistisk vägledning för att främja en rättvis, demokratisk, fredlig och hållbar värld. Earth Charter ett implementeringsverktyg för regeringar, kommuner, näringsliv, skolor och individer som stärker att helhetssyn. Den komplettera Sustainable Development Goals, de 17 globala mål för hållbar utveckling. GCS är informationscenter för Earth Charter i Sverige. För att främja Etisk ekonomi och ledarskap anordnar vi seminarier som utgår ifrån att det går att driva framgångsrik affärsverksamhet utifrån en etisk vision som tydliggör att miljöskydd, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa och fred går hand i hand.

Green Cross Youth: Vi vill inspirera och stärka unga människors engagemang för klimat, fred och miljö genom kultur evenemang. Vi delar ut ett stipendium varje år till Jan Danielsons minne som är avsett för unga människor som är engagerad i freds- och klimatfrågor. 

Vårt uppdrag 

Green Cross verkar för ett nytänkande inom försvars-, utrikes- och säkerhetsfrågor samt inom miljöpolitik. Green Cross är verksamt i praktiska program genom ett internationellt expertnätverk med syfte att skapa ett globalt samarbete och förhindra miljökatastrofer. Organisationen arbetar för ett globalt paradigmskifte gällande livsstil, värderingar och etik. Earth Charter är grunden för all verksamhet inom Green Cross.

VEM ÄR VI

GREEN CROSS SWEDEN styrelse och organisation

En kallelse för fred med Moder Jord

Mitt namn Erena Rangimarie betyder balanserade fred på maoriska. Det är vad jag står för. I årtionden har mänskligheten varit fångad i en krigsdialog där vi kämpar mot varandra, men även mot vår Moder Jord. Det är dags att ta sig ur denna krigsdialogen om vi någonsin vill uppnå freden.

Erena Rangimarie Rere Omaki Rhöse är en maorisk prinsessa och dotter till de maoriska överhuvudingar i Ngāti Kahungunu, Ngāti Raukawa stammar och Whanganui älvstammarna. Erena är medlem av den kungliga Waikato Māori familjen från Aotearoa, Nya Zeeland.

Erena är en bärare av sina förfäders kunskap och en läkare inom traditionell Māoriskmedicin. Erena valdes till ordförande för Green Cross Sweden i november 2021.

– Jag uppmanar till fred för alla världens länder där människor lider på grund av krig. Jag efterlyser till fred för mitt folk och ursprungsfolken som inte har upplevt den på århundraden.

– Jag kallar till fred och solidaritet efter pandemin, där människor fortsätter att dö varje dag. Framför allt efterlyser jag fred med Moder Jord som mer än någonsin lider av konsekvenserna på grund av våra handlingar och oförmåga att inleda en fredlig dialog för att skydda henne. Freden är vad jag djupt tror på och står för.

Erena Rangimarie Rere Omaki Rhöse vill föra fram Earth Charter till FN för ratificering till det internationella samfundet.  – Som FN-rådgivare har jag möjligheten att synliggöra Earth Charter”.

Deklarationen är holistisk och består av etiska riktlinjer med grundläggande principer som främjar en rättvis, demokratisk, fredlig och hållbar värld. Earth Charter kompletterar FN:s 17 Globala Mål för Hållbar Utveckling (Sustainable Development Goals) och bör ingå i samarbetet inom FN.

Erena förkroppsliga rösten av Moder Jord och har varit ambassadör för Green Cross Sweden i många år. Som FN-expertrådgivare arbetar hon för att främja Jordens och naturens rättigheter.

– Tillsammans med Green Cross planerar vi att starta framtida projekt tillsammans med ursprungsfolken från hela världen, särskilt samerna, säger Erena. Som maoriprinsessa har hon kontakt och samarbete med olika ursprungsfolken och deras andligaledare runt om i världen, till exempel hans heliga höghet Dalai Lama och hövding Oren Lyons. Projektet skulle innebära att möta skandinaviska regeringar och beslutfattare för en dialog om vikten av fred för att skydda ursprungsfolken, naturen och vår levande planet.

Inspirerad som ordförande för Green Cross Sweden och dess internationella plattform vill Erena förena människor världen över för fred och skyddandet av vår Moder Jord. Hon vill sprida budskapet för Moder Jords räckning och engagera människor för att gå med i Green Cross-rörelsen som medlemmar.

Erena uppmanar hela världen att förena sig för fred och ge mänskligheten och tillsammans med Moder Jord en framtid.

Text: Claire Boudier / Sarah Tavakol, Foto: Heartofmotherearth.net

Mikhail Gorbatjov engagerad i Sveriges ClimateAid kampanj 2005, intervjuades av Pär Holmgren för SVT. Foto: Stefan Ölander

HISTORIAN

Berättelsen om Green Cross International

Idén om att starta Green Cross för miljön började år 1990 strax efter Berlinmurens fall, när Global Forum on Environment and Development for the Survival of Humanity hölls i Moskva. Mötet anordnades av Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders, tillsammans med landets dåvarande president Michail Gorbatjov. På forumet fanns representanter från alla världens hörn, från ideella organisationer, ursprungsbefolkningar, till amerikanska och ryska vetenskapsmän samt andliga ledare.

Det var då president Michail Gorbatjov i ett tal förde fram förslag till det internationella samfundet att man borde stödja FN:s första konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro (1992). President Gorbatjov föreslog även ett totalt förbud mot alla kärnvapen i världen. I talet framförde han idén att skapa Green Cross, en organisation som skulle vara för miljön som Röda Korset är för människan.

Syftet med organisationen skulle vara att förhindra miljökatastrofer orsakade av människan och främja internationellt miljösamarbete över nationsgränser. President Gorbatjov fick stående ovationer för sitt förslag.

Michail Gorbatjov insåg tidigt att den globala miljökrisen är ett allvarligt hot mot planeten och mänsklighetens överlevnad. Han tilldelades Nobels fredspris 1990 för sina insatser för nedrustning och att få ett slut på det kalla kriget.

Initiativet till att skapa organisationen Green Cross togs 1992 i samband med FN:s miljökonferens då Michail Gorbatjov blev tillfrågad av riksdagsledamöter världen över om att leda organisationen.

Green Cross International konstituerades 1993 i Kyoto, Japan med syftet att främja den globala miljösäkerheten. Andra som har bidragit till att organisationen grundats är Shoo Iwasaki, idag ordförande i Green Cross Japan, och Diane Meyer Simon, ordförande primus emeritus Global Green-USA (GC nationella organisation i USA).

Idag är Green Cross verksam i 28 länder med GCI huvudkontor i Genève. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och verkar gränsöverskridande för att förena freds-, säkerhets- och miljöfrågor. Som icke-statlig organisation arbetar Green Cross International för att främja ett globalt samarbete och samverkan mellan samhällssektorer.

Green Cross i Sverige

Idén om att skapa en organisation som “Gröna Korset” för att skydda vår planet  var även en kollektiv tanke som spirade bland en grupp människor i Sverige. Green Cross har sina rötter i Sverige under 90-talet då man började arbeta för en förändrad syn på säkerhet, det som idag kallas för miljösäkerhet.

Det var Jan Danielson, miljöjournalisten känd som programledare för SVT:s Mitt i Naturen, som tillsammans med Maj-Britt Theorin, f.d. EU-parlamentarikern som grundade Gröna Korset Sverige 1994 i Kristianstad. Andra eldsjälar som har bidragit till uppstarten av organisationen i Sverige är  Marilyn Barden, Annika Blom, Maud Frölich, Anna Thorén Persson och Ninna Widstrand.

Från början var organisationens huvudfråga att främja skapandet av en Miljöbrigad – att använda civila och militära resurser för miljöskydd och i beredskap inför miljökatastrofer. Inom EU och FN genomförde Maj-Britt Theorin studier om en förändrad syn på säkerhetspolitiska frågor.

Redan 1991 ledde Maj-Britt Theorin “FN-studien 45/58 Charting Potential Uses of Resources Allocated to Military Activities for Civilian Endeavours to Protect the Environment“.

Resolutionen lades fram i EU och Riksdagen. Förslaget innebar skapandet av ett internationellt miljövärn och handlade om hur militära resurser kan användas för miljöändamål, Betänkande om miljö, säkerhet och utrikespolitik; Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor.

Lobbyarbetet för att främja en Miljöbrigad fortsätter idag inom Green Cross. Arbetsgruppen leds av major John-Olov Fridh.

Att förena säkerhets- och miljöpolitiska frågor är ett steg mot en hållbar värld. Idag finns ett akut behov av samordning mellan världens länder för att förbättra beredskapen vid miljökatastrofer och för att bevara den globala miljön.

Idag är Green Cross Sweden en av 30 nationella organisationer och verksam inom alla Green Cross Internationals program. Vi samarbetar på ett brett plan, på lokal, nationell och internationell nivå samt över organisationsgränser. Green Cross Sweden kontor finns på Kastellgatan 1 i Göteborg.

En av de viktigaste uppgifterna som Green Cross arbetar med är att bevara vårt livsnödvändiga vatten som en av de viktigaste förutsättningen för allt liv på vår planet. Artisten Ebbot Lundberg med sitt starka engagemang för miljön. Genom inspirerande musik och föredrag liftar Ebbot fram många viktiga frågor för att skydda planeten, bland annat ett stärkt skydd av sjön Vättern.

Det är dags att inse vårt syfte här på planeten. Vill du vara problemet eller vill du vara lösningen? Earth Charter kallar på dig tillbaka till Moder Jord så välkommen ombord, säger Ebbot.

Tonia Moya som är GCS Executive Director har även erfarenhet som GCS ordförande i tio år. Hon har arbetat för att utveckla Green Cross Swedens verksamhet på det internationella planet, från trädplantering i Tibet, vatten- och fredsprojekt i Kenya, till EU Earth Charter program i Europa. 

– Green Cross är en unik plattform som förenar freds-, miljö- och säkerhetsfrågor i ett helhetsperspektiv, där allt hänger ihop, både problematiken och dess lösningar. Vår civilisation står mitt i ett vägval med vår tids allra största utmaningar.

Vi måste hitta tillbaka till att leva i harmoni med naturlagarna och med Moder Jord. Alla de ekologiska kriser som utmanar vårt öde och som vi har skapat själva är en avspegling av vårt eget medvetande. Inom oss har vi svaret och potentialen för att förändra allt.

Tillsammans är vi en enorm kraft för att omvandla vår värld i riktning mot en hållbar framtid för allt levande och för kommande generationer. 

Shoo Iwasaki, ordförande i Green Cross Japan och Michail Gorbatjov som grundade GCI i Kyoto, Japan 1993.
Mikchail Gorbatjov tillsammans med Diane Meyer Simon som grundade Green Cross i Amerika - Global Green USA.

Gorbachev förklarar vikten av Green Cross arbete världen över inför de miljö-, sociala och ekonomiska utmaningar som vi står inför idag.

Maj-Britt Theorin, fredsaktivist och f.d. EU-parlamentariker, grundade Gröna Korset Sverige 1994.
Jan Danielson förespråkade en helhetssyn på människans förhållande till naturen och var medgrundaren av Green Cross i Sverige samt ordförande (2000-2003).
Major John-Olov Fridh leder Miljöbrigadens arbetsgrupp.
Ebbot Lundberg, ordförande 2018-2021, och styrelsemedlem i Green Cross Sweden
Tonia Moya tillsammans med medlemmar från Rongais kvinnliga fotboll team, Rift Valley, Kenya
Erena Rangimarie Rere Omaki Rhöse, GCS ordförande
Vid Green Cross International generalförsamling i Genève, 2011.

GREEN CROSS INTERNATIONAL

Green Cross International Headquarters
Nations Center, 1 Rue Pré-de-la Bichette, 6th Floor
1202 Geneva, Switzerland
+41227891662 +13106482808
wbridge@gcint.org
www.gcint.org

Green Cross Argentina
Luis M Campos 1386 1°A, Torre Zabala
1426, Buenos Aires, Argentina
+541147732838
greencrossar@gmail.com
www.greencross.org.ar

Green Cross Australia
PO Box 12117
George Street
Brisbane QLD 4003, Australia
+61070030644
projects@greencrossaustralia.org
www.greencrossaustralia.org

Green Cross Belarus
Partyzanski pr., 95-10
220026, Minsk, Republic of Belarus
+375296277954
gcb@greencross.by
www.greencross.by

Green Cross Bolivia
Zona Norte Urb. El Remanso,
Calle 3 este, No. 7693
Lado Capilla El Carmen
+59177024414
gcbolivia@yahoo.es

Green Cross Brazil
SRTVS Q. 701 Bloco A Salas 311 e 313
Centro Empresarial Brasilia
70.340-907, Brasilia, DF, Brazil
+556192651468
contact@gcint.org.br

Green Cross Burkina Faso
01 BP 1043, Ouagadougou 01
Burkina Faso
+2267024161
greencross.burkinafaso@gmail.com

Green Cross Canada
170 Crichton Street
K1M IW2, Ottawa, Canada
+1 613 697 4949

Green Cross Cote d’Ivoire
14 BP 596 Abidjan 14
Abidjan Yopougon
Residence les Lauriers 1villa 121
+225 0 707181879
greencrosscotedivoire@gmail.com

Green Cross Czech Republic
Konojedska 22,
10000, Praha, Czech Republic
+420 603 156 886
czechgreencross@volny.cz

Green Cross Denmark
Oesterby 6, Classensvej 8 1mf
3360, Liseleje, Denmark
+45 26 39 15 55
kbi@greencross.dk
www.greencross.dk

Green Cross France et Territoires
19 rue de Miromesnil 
75 008, Paris, France
+33 1 84 16 07 89
contact@gcft.fr
www.gcft.fr

Green Cross Ghana
257 Service Plot DTD
Baatsonaa- Sakomono,
Accra, Ghana
+233505706061

Global Green USA
520 Broadway #200
Santa Monica, CA 90401
United States of America
+13105812700
www.globalgreen.org

Green Cross Hungary
Magyarországi Zöldkereszt
Frankel Leo u. 42-44.
1023, Budapest, Hungary
+36306416250
www.magyarzoldkereszt.hu
Info@magyarzoldkereszt.hu 

Green Cross Italy
Via dei Gracchi 187 – 00192 ROMA
+390636004300
greencross.it
info@greencross.it

Green Cross Japan
Midori-Ku, Saitama-Shi
336-0918, Saitama-Shi, Japan
+81488749090
www.gcj.jp

Green Cross Korea
#1507, Jungang Royal Officetel, 13,
Seoun-ro, Seocho-gu, Seoul, 06732, Korea
+827076965504
www.gck.kr

Green Cross Netherlands
Rosa Luxemburgstraat 10
6663 LB Nijmegan, The Netherlands
+31407878787
info@gcnl.nl
www.gcnl.nl/en/
https://speakersforawareness.org/en/

Green Cross Russia
Leningradsky pr. 39, str. 14
The Gorbachev Foundation
125167, Moscow, Russia
+79859242660
www.green-cross.ru
gcrossrus@mail.ru

Green Cross Spain
c/o Fernando el Catòlico
N° 13,1°A, drcha
28015, Madrid, Spain
+34666463098
albertofraguas@ietierra.es
www.greencross.org.es

Green Cross Sri Lanka
No.249/1, Malabe Road,
Thalangama North Koswatte,
Battaramulla,Sri Lanka
+94112741878
greencrosssl@gmail.com
www.greencross.lk

Green Cross Sweden
Kastellgatan 1, 4
13 07, Göteborg, Sweden
+46 31 146 111
gcs@green-cross.se
www.green-cross.se

Green Cross Switzerland
Mühlebachstrasse 32
Postfach 769,8024
Zürich, Switzerland
+41 43 499 13 23
info@greencross.ch
www.greencross.ch

Green Cross Taiwan, Republic of China
6F-1, No. 88, Section 2, Xing-yi Rd.
Da-an District Taipei, Taiwan
+0223211155
www.eqpf.org
info.eqpf@msa.hinet.net

Green Cross Ukraine
19 Vyshgorodska Street,
Ukraine, Kiev, 04074
+380444641604
greencross.org.ua@gmail.com
www.greencross.org.ua

Green Cross United Kingdom Prep-Com
2nd Floor College House 17 King Edwards Road,
London, HA4 7AE – United Kingdom
+443301333171
joinus@green-cross.org.uk
www.green-cross.org.uk