GREEN CROSS MÅL

En avgörande tid i mänsklighetens historia

Green Cross International arbetar för att främja miljösäkerhet genom ett nytänkande inom försvars-, utrikes- och miljöpolitik samt säkerhetsfrågor. Green Cross är verksamt i praktiska program genom ett internationellt expertnätverk med syfte att skapa globalt samarbete och förhindra miljökatastrofer. Green Cross verkar för ett globalt paradigmskifte gällande värderingar och etik. Earth Charter-deklarationen är en etisk vägledning och grunden för all verksamhet inom Green Cross.

Alla mänskliga aktiviteter är resultatet av människans värderingar och livsperspektiv. Green Cross är ett verktyg för att förändra rättsliga, etiska och beteendemässiga normer inom regeringar, den privata sektorn och det civila samhället. Green Cross är verksamt för att förebygga och lösa konflikter i samband med miljöförstöring. Vi ger stöd till människor som drabbats av miljökonsekvenser relaterade till krig, konflikter och miljökatastrofer orsakade av människan. Green Cross ämnar förmildra konflikter genom dialog, samarbete och försoning.


Green Cross Internationals verksamhetsområden:

Konflikthantering relaterade till resursanvändning
Jordens befolkning har under 2011 ökat och kommit över sju-miljarder-gränsen. Det är tydligt att konkurrensen om naturtillgångar blir allt större och därmed finns det risker för ökade konflikter om resurser. Green Cross nationella organisationer är verksamma inom vatten- och energifrågor med syfte att främja säkerhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Internationella projekt: Smart Water for Green Schools, Water for Peace, Access to Water Services, Right to Water Campaign, Smart Energy.


Miljökonsekvenser av krig och konflikter
Green Cross arbetar internationellt för en säker eliminering av massförstörelsevapen och för att lindra sociala, hälso- och miljöeffekter av kärnavfall och avfall från kemiska och biologiska vapen som leder till föroreningar. Internationella projekt som: Legacy of the Cold War Programme; Post-War Environmental Analysis; samt the Social, Medical, Care, and Education Programme SOCMED har till syfte att främja folkhälsan i samband med föroreningar orsakade av radioaktiv strålning och kemiska vapen.


Ett paradigmskifte för etik och handlingar
Green Cross arbetar för att främja ett etiskt paradigmskifte och är verksamt genom Earth Charter-deklarationen, GCI Earth Dialogues-möten och nationella miljöutbildningsinitiativ. Målet är att genom en samarbetsanda och dialog påverka till förändring i människors värderingar och beteenden inom alla samhällsskikt. Green Cross verksamhet grundar sig på ett helhetsperspektiv. Genom att belysa kopplingen mellan fred, säkerhet, miljö och fattigdom förstår människor bättre att alla områden måste beaktas för att närma sig en global hållbar utveckling.


Samarbete över gränser

Sweden is a very remote country for Japan but Green Cross Sweden and Japan have been closely coordinating each other since the establishment of the Green Cross network in 1993, as one of the few national organizations who put an importance on grass root activity in the field for the people and the nature.

Both play an important roll in environmental education and advocacy programs in their country, while, in developing countries, they contribute to improve the welfare of the suffering in a way to recover rich natural environment where nature is often degraded by poverty or human conflicts.

Sweden is one of the most prominent countries in ecological consciousness and we have a lot to learn from you. Considering the more complicated and difficult global environmental issues, we sincerely wish to continue our cooperation also in the future and hope for a great development of the activity of Green Cross Sweden under the outstanding leadership of the President Ms. Tonia Moya.