GRUVPROJEKT HOTAR VÄTTERN

Svenska myndigheter uppmanas agera i samband med World Water Week i Stockholm

20180828_135216-2
Photo: Britt-Marie Gyllansvaan

Green Cross Sweden, med stöd av Green Cross International, och tillsammans med Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr, tar starkt avstånd från Tasman Metals AB nuvarande och planerade gruvaktiviteter som äventyrar hälsan hos både människor och ekosystem runt sjön Vättern, en av Europas viktigaste dricksvattentäkter. Gruvprojektet i Norra Kärr är för riskfyllt och alla aktiviteter måste upphöra, bland annat insamlandet av metallprover för prospektering genom provborrning. Enligt gällande svensk och europeisk miljölagstiftning bör det vara omöjligt för ett sådant gruvtillstånd att beviljas.

Skulle gruvprojektet beviljas tillstånd, kräver vi att civilsamhället spelar en aktiv roll i prövningen och granskningen av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som just nu förbereds av Tasman Metals AB, före inlämning till svenska myndigheter. MKB:n måste också innehålla information om de skador som redan uppkommit på grund av aktiviteter relaterade till prospekteringen, och tillgängliggöra sina planer för att eliminera hälsorisker och minska miljöpåverkan som aktiviteterna ger upphov till. Vi rekommenderar starkt att en plats-specifik miljöriskanalys görs, där lokala intressen samt risken för läckage av tungmetaller och andra kemikalier beaktas.

Sedan 2009 har Tasman Metals AB (ett svenskt dotterbolag till Leading Edge Materials Ltd, en kanadensisk gruvbolag) velat förvärva tillstånd från Bergsstaten för att utvinna sällsynta jordartsmetaller (så kallade REE: rare earth elements), så nära som 1,5 kilometer från Vättern.

Trots att de förlorade sin bearbetningskoncession 2016, efter ett framgångsrikt överklagande av lokala intressegrupper, har Tasman Metals AB startat om ansökningsprocessen, vilket inkluderar nuvarande prospekteringsaktiviteter. Trots att prospektering kan skada miljön, har företaget redan provborrat i olika delar av regionen som en del i prospekteringen.

Framtida gruvdrift kommer att påverka Vättern, då giftiga och radioaktiva ämnen kan tränga ner i grundvattnet och förorena vattentäkterna. Vättern förser runt 250 000 människor i elva kommuner med dricksvatten, vilket inom en snar framtid kommer att utökas med ytterligare åtta kommuner, vilket innebär att runt 500 000 människor kommer att vara beroende av vattnet från Vättern.

Närvaron av nära 5 500 ton av ammunition på sjöns botten, på grund av militär aktivitet, är en annan potentiell risk för både folkhälsan och sjöns ekosystem. Frågan lyftes på Green Cross Sweden:s event Protect Lake Vättern i mars 2018 av Hans Sanderson, Senior Scientist och rådgivare för Institut for Miljøvidenskab vid Aarhus universitet och rådgivare för Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), tillsammans med Green Cross International, den lokala miljögruppen Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr, och parlamentariska ledare.

– Om den tillämpas till fullo bör svensk och europeisk lagstiftning inte kunna medge de nödvändiga tillstånd som krävs för att starta ett gruvprojekt, oavsett hur noggrann miljökonsekvensbeskrivningen än är. Om tillstånd trots allt skulle beviljas, skulle Tasman Metals AB tillåtas att borra, spränga och utarma regionens naturresurser i minst 25 år framåt, säger Gunilla Högberg Björck, miljöjurist på GBH Miljörätt, som företrädde miljöorganisationer och lokalmedborgare i det tidigare nämnda och framgångsrika överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen 2016 mot Tasman Metals AB.

Gunilla Högberg Björck Miljöjurist på GHB Miljörätt

Företaget har till den 28 september 2018 på sig att skicka in en ny, mer noggrann och utförlig MKB. Denna måste nu täcka 10 kvadratkilometer runt gruvan, till skillnad från mot tidigare enbart det föreslagna dagbrottsområdet.

I en tid då vår planet och all dess ekosystem ser konsekvenserna av klimatförändringarna – såsom torka och de skogsbränder som rasat i Sverige – är det av yttersta vikt att vi bevarar värdefulla vattendrag för framtida generationer. Vättern är en anmärkningsvärt djup kallvattensjö, fylld med kristallklart vatten – något som kommer bli allt mer viktigt i framtiden, då grundare vattendrag blir allt varmare och vilket leder till att mikroorganismer, bakterier och alger växer och frodas till nivåer som exempelvis hotar fiskbeståndet. Djupvattenintag är viktigt för att säkra dricksvatten av hög kvalitet. Av dessa skäl kan vikten av att skydda och bevara Vättern inte nog poängteras.

– Det internationella samfundets anammande av FN:s globala mål för vatten, och av flera FN resolutioner som erkänner den mänskliga rättigheten till rent vatten och sanitet, reflekterar hur akut situationen är. Vilka åtgärder kommer stater att ta för att uppnå dessa mål och för att respektera sina åtaganden för mänskliga rättigheter? Hur kompatibel är den här industriella utvecklingen med de mål som satts för miljö och folkhälsa? säger Marie-Laure Vercambre, Green Cross International:s Water for Life and Peace programdirektör.

– Vi måste stärka skyddet av vårt dricksvatten, i en tid då våra grundvattennivåer är bland de lägsta någonsin och Sverige – och världen – brinner. En säker dricksvattentillgång är en fråga om överlevnad av högsta prioritet. Det är därför vi vädjar till svenska myndigheter att förbjuda industriprojekt med negativa och miljöeffekter, såsom Tasman Metals gruvprojekt i Norra Kärr, som är så nära Vättern, för att skydda och bevara viktiga dricksvattentäkter, säger Carina Gustafsson, ordförande i Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr.

 

Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr är en lokal intresseorganisation inom Urbergsgruppen, ett svenskt nätverk som arbetar för långsiktigt bevarande av jordens resurser, och mot utvinningen av icke-förnybara råvaror från jordskorpan.

World Water Week ä ren årlig knytpunkt som hålls i Stockholm för världens vattenfrågor, organiserad av SIWI, the Stockholm International Water Institute. 2018 kommer World Water Week att fokusera på temat: ”Vatten, ekosystem och mänsklig utveckling”. Förra året deltog över 3 300 individer och runt 380 organisationer från 135 länder.

För mer information, var god kontakta Marie-Laure Vercambre, Programme Director, Water for Life and Peace, Green Cross International +41 (0) 22 789 1662, marie-laure.vercambre@gci.ch

För mer information på svenska eller för att boka intervjuer, var god kontakta: Tonia Moya, Executive Director, Green Cross Sweden, +46 (0) 31 146 111, +46 73 9999 234, gcs@green-cross.se