MSB: DAGS FÖR ETT MILJÖVÄRN?

Varför har inte Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ett Miljövärn?

Om Försvarsmakten har Hemvärn varför har inte Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ett Miljövärn? Försvarsmakten har ett Hemvärn som är organiserat i förband för att i första hand möta väpnade hot mot Sverige. Det kan också användas till andra uppgifter som till exempel oljesanering.

Idag har hemvärnet ca 15 % av den styrkan den en gång hade. Hemvärnet är i grunden en folkrörelse. Människor ställer upp för det de tror på. Hemvärnet skall verka enbart i Sverige. Idag har klimatförändringarna lett till olika typer av miljökatastrofer. Hemvärnet är upptaget med annat än att sanera mark och de har inte heller den utrustning och utbildning som krävs för den typen av insatser. Vi behöver därför ett specialutbildat Miljövärn som kan ta sig an sådana uppgifter. Det borde gå att starta en ny folkrörelse för skydda vår jord. Miljövärnet behövs: Rörliga, välutbildade förband som kan sättas in för att möta olika typer av hot, här i Sverige och även internationellt.

army-planting-trees

Miljöbrigaden

Definitionen av en Miljöbrigad är: Användningen av civila och militära resurser för miljöskydd och förbättrandet av höjt beredskap inför miljökatastrofer. Syftet är att genom civil och militär kompetens skapa ett nationellt och internationellt förband som ska kunna rycka in vid naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan. En miljöbrigad ska vara på plats i ett tidigt skede med koordinerade insatser, redo att bistå med insatser utomlands. En enhet skulle kunna utföra miljösanering av förorenade områden orsakade av militär aktivitet var som helst världen.

Frivilligorganisationer som Lottakåren, Bilkåren, Frivilliga Radio Organisationen  och Röda Korset har många fler medlemmar än Hemvärnet. Till exempel, Lottakåren hade för några år sedan 6 000 medlemmar och 2 000 av dem var med i Hemvärnet.

Gröna Korset Sverige grundades år 1994 med syfte att verka för införande av pliktvärnutbildning i miljöskydd, med förslaget att skapa Miljöbrigader ( https://green-cross.se/?page_id=2195 ) under Räddningsverket. Förslaget är att på frivilligbasis organisera miljöförband enligt militär modell. Inledningsvis fick frivilligorganisationer att ställa upp på idén så man får en bas att bygga på. Naturligtvis gäller det att få Regeringen att bli intresserad för att få finansiering. En miljöbrigad börjar med att starta en grundutbildning av miljösoldater, som till exempel den som genomförs med soldater till Försvarsmakten. Det organiseras förband av dessa och personal från frivilligorganisationer som självständigt kan lösa uppgifter med några dygns uthållighet.

18871390_10155304939182789_226402313_n

Vad skall då dessa förband kunna användas till?
Hur skall de organiseras? 

En gång i tiden var Hemvärnet 125 000 soldater och kunde tas i anspråk för att stödja samhället. Idag är de runt 17 000 hemvärnssoldater och har mer kvalificerade uppgifter. Vi behöver förstärka samhällets beredskap med ett system liknande det som en gång fanns med civilförsvarspersonal som sattes in vid förhöjt beredskap. Men idag bör de organiseras i förband för att kunna lösa uppgifter självständigt.

Klimatförändringar ger allt vanligare extrema väderleksförhållanden, såsom skogsbränder och översvämningar. Dessa förband skall kunna göra insatser i samband med såna krissituationer.

Ett exempel på en uppgift kan vara “Rensa stränderna mellan Hjortens udde och Sunnanå från olja! Klart senast!”, ”Underställs Räddningstjänsten i Uppåkra för brandsläckning” och ”Underställs Räddningstjänsten i Norrköping för sanering efter terrorattentat mot kemiindustrilokaler”.

En miljöbrigad kan organiseras som militära förband med stab, ledning, arbetande plutoner samt underhållsenheter som försörjer förbandet med vad de kan behöva, till exempel mat och logi.

Detta är en del av återtagande av ett Totalförsvar med ”Ett robust samhälle som kan möta alla hot!”.

Finansiering, ersättningar med mera

MSB måste få ett särskilt anslag för att organisera dessa förband bedömer jag. De behöver fordon materiel mm även om mycket kan leasas vid insats om man skriver avtal så måste en grund finnas för utbildning och förstahandsbehov. Vid insats har de samma ersättning som deltidsbrandmän, under utbildning motsvarande som i Förvarsmakten vid GMU och de årliga utbildningar som inom Hemvärnet 4 dagar i grund sedan stegrande pga befattning. En befattningspremie för varje år som motsvarar den som finns i hemvärnet.

Har vi råd?

Skulle snarare säga, har vi råd att vara utan dessa i en värld med ökande klimathot, i den oroliga omvärld lever i. Jag har kunskaper om hör man organiserar, utrustar, leder förband mm. Jag är beredd att utforma dessa förslag och även leda starten av en uppbyggnad.

Miljöbrigaden kan bli en folkrörelse som en gång Hemvärnet var då det bildades.

– John Olov Fridh,
Major och vice ordförande Green Cross Sweden
Major J-O Fridh 2