VAD GÖR VI

Green Cross Sweden

Välkommen till Green Cross Sweden. Vi är ett av 30 länder inom Green Cross International. Vi verkar för att främja en hållbar utveckling genom ett helhetsperspektiv av fred, miljö och säkerhet. Vi arbetar i en samarbetsanda för att skapa dialog och förståelse över nationsgränser och mellan samhällssektorer. Green Cross ämnar ge ett bredare perspektiv som omfattar allt från praktiska lösningar till en ny etisk vision.

Vår verksamhet enligt Green Cross Internationals huvudprogram:

I. Hantering av konflikter relaterade till resursanvändning Läs mer…
Jordens befolkning är ca 7 miljarder människor. Konkurrensen om naturtillgångar blir allt större och med det kan konflikter öka. Green Cross är verksam inom vatten…

II. Miljökonsekvenser av krig och konflikter Läs mer…
Green Cross arbetar för säker eliminering av massförstörelsevapen samt för att lindra sociala, hälso- och miljöeffekter av kärnavfall och föroreningar från kemiska…

III. Ett paradigmskifte för etik och handlingar Läs mer…
Green Cross ämnar främja ett paradigmskifte avseende människors etik och är därmed verksamma genom deklarationen Earth Charter…


Projektverksamhet

Vatten
Vattenförsörjning är en källa till internationella konflikter och en global säkerhetsfråga. Idag saknar 1,1 miljarder människor tillgång till rent dricksvatten och ca 2,6 miljarder tillgång till sanitet. Privatiseringen av vattnet förstärker problematiken. Vi är starkt engagerade i många internationella vattenprojekt och till stöd för vatten som en mänsklig rättighet bedriver vi en kampanj för alla människors rätt till rent vatten.

Läs mer…


Hållbar utveckling, fred och säkerhet
Green Cross samarbetar med Green Belt Movement i The Peace and Reconciliation Project i Kenya. Syftet är att skapa stabilitet genom att främja dialog, försoning och fredsbyggande i regionen. Fredsprojektet verkar för att stärka de lokala samhällena på gräsrotsnivå med särskilt fokus på kvinnorna och omfattar miljörestaurering genom plantering av fredsträd. Det har även startats en Peace Club för skolelever.

Läs mer…


Klimat
När extrema väderförhållanden och miljökatastrofer relaterade till klimatförändringar blir allt fler ökar behovet av en förbättrad, global beredskap. Enorma utmaningar återstår när klimatproblematiken orsakar vatten-, mat- och energibrist samt innebär risker för nya konflikter, miljöförstöring och fler klimatflyktingar. Klimatförändringen är en global säkerhetsfråga relaterad till mänskliga rättigheter.

Läs mer…


Plantera träd i Tibet
Klimatförändring sprider sig över hela världen och även Tibet drabbas. Landet har utsatts för skogsskövling som resulterar i ökenspridning, erosion och vattenbrist samt förändringar i ekosystemet. Miljontals människor i Tibet, Indien, Kina, Nepal och Bangladesh är beroende av ett balanserat ekosystem kring det vatten som har sin källa i Tibet. Green Cross planterar träd i Tibet i ett samarbete med Svensk- Tibetanska Skol- och Kulturföreningen. Du kan vara med!

Läs mer…


Earth Charter
Earth Charter är en helhetsdeklaration och ett praktiskt ramverk med grundläggande etiska principer i syfte att främja en övergång till ett rättvist, hållbart och fredligt globalt samhälle som i sin tur främjar hållbar utveckling. Deklarationen tydliggör att miljöskydd, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa samt fred hör ihop. Earth Charter som verktyg är användbar inom alla samhällssektorer.

Läs mer…


Etisk ekonomi och ledarskap
Green Cross inspirerar och motiverar företag, kapitalägare, fondförvaltare, näringslivsorganisationer m.fl. att ta en aktiv roll i arbetet för en hållbar utveckling. Syftet är att verka för ett nytt tänkande, värdeförändringar och ett större ansvarstagande inom näringslivet. Green Cross anordnar utbildningstillfällen, seminarier och workshops för att ge nya perspektiv på företagande.

Läs mer…


Green Cross Sweden Youth
Green Cross Sweden Youth är ungdomsgrenen inom organisationen. Vi vill sprida kunskap om miljön, hållbar utveckling och säkerhet till den yngre generationen. Vi gör det gröna skönare! Är du trött på alla mossiga gamla miljönissar, men ändå vill bidra till något viktigt och aktuellt, så är detta organisationen för dig. Vill du bli medlem eller engagera dig, kontakta oss nu!

Läs mer…


Jan Danielsons minnesfond
Green Cross delar årligen ut ett stipendium ur en minnesfond till minne av organisationens grundare och miljöjournalisten Jan Danielson. Stipendiet är avsett för unga människor som arbetar med eller studerar frågor rörande fred, säkerhet och miljö. Är du studerande vid folkhögskola, högskola eller universitet är du välkommen att ansöka hos oss. Sista datum för ansökan är den 1:a maj 2012.

Läs mer…


Miljöbrigaden
Organisationen i Sverige grundades i syfte att verka för skapandet av en Miljöbrigad som skulle använda militära och civila resurser till miljöskydd och beredskap inför naturkatastrofer. En Miljöbrigad med dess kompetens ska kunna kallas in för miljösanering och miljövård vid katastrofer orsakade av människa och natur.

Läs mer…