The Baltic Sea Office

Green Cross har till uppgift att informera om miljöbomber i haven runt Sverige. Utanför den svenska västkusten, den norska sydkusten och i Östersjön finns mängder av gamla vrak som innehåller stora mängder olja, stridsgas och andra kemikalier.

THE BALTIC SEA OFFICE

Gömda faror i havens djup

Baltic Sea Office har till uppgift att informera om miljöbomber i haven runt Sverige

GTranslate Button

Utanför den svenska västkusten, den norska sydkusten och i Östersjön finns mängder av gamla vrak som innehåller stora mängder olja, stridsgas och andra kemikalier.

Huvuddelen sänktes av USA och Sovjetunionen efter 2:Världskriget. Men så sent som 1990-talet lär Ryssland ha dumpat bland annat radioaktivt avfall i den svenska delen av Östersjön. Det finns runt 50 000 ton dumpade kemiska ämnen i Östersjön och 200 000 ton reguljär ammunition plus 45 000 ton i Skagerack.

På denna site kommer du inledningsvis att hitta användbara länkar till olika hemsidor där du kan fördjupa dig i frågan. Kommer även att lägga upp lite olika foldrar och dokument som kan vara intressanta. Det pågår mycket arbete för att utröna var dumpningarna finns exakt, statusen på de dumpade behållarna, giftigheten, påverkan på omgivningen, farligheten vid kontakt med ämnen från dumpningarna. Man undersöker och planerar hur man skall förfara med dumpningsområdena.

Foton: 1. Artillerigranater, 2. Bomb innehållande senapsgas, 3. Ytterligare ett skeppsvrak - i område D och E, Norska rännan sydost Arendal och V Måseskär (FFI)

Kartan över dumpningszoner för kemiska stridsmedel och riskområden

Kartan visar de områden där man skulle dumpat vapen men i korridorerna på vägen fram finns även risk för att man hittar dumpade tunnar och vapen mer eller mindre sönderrostade.

Efter andra världskriget dumpades stora mängder ammunition i både Östersjön och Skagerrak. En del av denna ammunition innehåller olika typer av kemiska stridsmedel av vilka särskilt senapsgas har hamnat i fiskares redskap vid åtskilliga tillfällen. 

Fem riskområden A – E är markerade i kartan på nästa sida. I områden A och B dumpades lös ammunition medan det i områden C – E sänktes hela fartyg och pråmar lastade med ammunition. De egentliga dumpningszonerna har utmärkts med rött i kartan. 

Ammunitionen fraktades med båt till områden A och B och dumpningen påbörjades troligen längs de gulmarkerade transportvägarna från lastningshamnen Wolgast i Tyskland innan ankomsten till de egentliga dumpningszonerna.

Följande tabell visar översiktligt vad som är känt beträffande de fem områdena:

AMMUNITION OCH KEMISKA STRIDSMEDEL I HAVEN RUNT SVERIGE

Information om ammunition i Östersjön och Skagerrak 

Efter andra världskriget dumpades stora mängder ammunition i Östersjön och Skagerrak. En del av denna ammunition innehåller olika typer av kemiska stridsmedel av vilka särskilt senapsgas har hamnat i fiskares redskap vid åtskilliga tillfällen. Utanför norska kusten och Lysekil på svenska västkusten består dumpningarna mest av sänkta fartyg med innehåll hållare med kemiska ämnen. 

Vid dumpningsplatserna hittas mindre rester av giftiga ämnen i skaldjur och fisk. Dock inte i såna mängder att de är farliga.

Foto: Vrak som brutits sönder när den sänktes efter andra världskriget. Norska rännan sydost Arendal och V Måseskär (FFI)

Vid befraktningen ammunition till områdena A och B (se kartan) påbörjades dumpning troligen längs de gulmärkta transportvägarna från lastningshamnen Wolgast i Tyskland innan ankomsten till de egentliga dumpningszonerna.

 Foto: Sjöfartsverket. Sönderrostad bomb innehållande senapsgas i Gotlandsdjupet. 

Under 1966-2002 förde danska fiskare ca 700 fynd av kemiska stridsmedel till Bornholm. Av hundratals kasserade danska fångster av fisk har ca 90 % varit förorenade av senapsgas och resten av nysgas och tårgas. 

Kontakta nedanstående myndigheter m.m. vid frågor om kemiska stridsmedel

I SVERIGE - OM DU HITTAR OEXPLODERAD AMMUNITION - RING 112

Rör inga misstänkta vapen om du hittar dem!

BALTIC SEA OFFICE FAKTASAMLING

Artiklar och hemsidor om ammunitionsdumpningar i haven runt Sverige

Dumpade kemiska stridsmedel i svenskt närområde, en sammanfattning av ämnet av Fredrik Lindgren, Hav och Vattenmyndigheten:fredrik-lindgren-hav-dumpade-kemiska-stridsmedel-2

Chalmers om dumpningarna vid Måseskär https://www.chalmers.se/sv/institutioner/m2/forskning/maritimastudier/maritim-miljovetenskap/shipwreck/dumpningsomraden/Sidor/Vrak-vid-M%c3%a5sesk%c3%a4r.aspx 

Decision Aid for Marine Munitions: Practical Application https://www.daimonproject.com/

Sjöfartsverkets information om dumpningarna http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Bilder–logo/Lararhandledning/

Case studies on wrecks filled with munitions (innehåller mycket om vraken på västkusten) https://www.daimonproject.com/wrecks.html

Environmental contamination with persistent cyclic mustard gas impurities and transformation products https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23779497.2019.1699848

Dumped Chemical & Conventional Munitions https://www.ospar.org/work-areas/eiha/munitions

JPI Healthy and Productive Seas and Oceans  http://www.jpi-oceans.eu/munitions-sea

En riskanalys runt dumpningar i haven av Professor Hans Sandersson https://dce2.au.dk/pub/SR174.pdf

Helcom har en intressant hemsida om läget i Östersjön https://helcom.fi/

Ett Tv-inslag om dumpningar från  SVT https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forskare-ska-kartlagga-gift-fran-sankta-skepp

Havet.nu om dumpningarna https://www.havet.nu/ammunition-och-kemiska-stridsmedel

The Baltic Sea Office folder – English 

Folder engelsk 5 

The Baltic Sea Office folder – Svenska 

Folder English Baltic Sea Office

För mer information kontakta: Major John-Olov Fridh, BalticSeaOffice@green-cross.se

Bilderna har Baltic Sea Office fått tillåtelse att använda av Norska Försvarets forskningsinstitut (FFI) och Kustbevakningen Sverige. Green Cross Sweden har beviljats projektmedel från Naturvårdsverket för projektet Baltic Sea Office.