KLIMAT

Klimatkrisen är djupt oroande. Det är den sista väckarklockan. Alla ursäkter och motiveringar för passivitet, liksom pseudovetenskapliga argument, bör slutligen förkastas. Vi måste vidta åtgärder för att rädda vår planet.” – Michail Gorbatjov

GLOBAL SÄKERHET

GTranslate Button

Klimatförändringarna på vår planet är en av vår tids största utmaningar. Vi står inför en akut säkerhetsrisk om vi inte begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Tillsammans behöver vi människor över hela världen att halvera våra utsläpp av växthusgaser till år 2030 och nå netto nollutsläpp senast 2050. 

Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren, vad gäller koldioxid åtminstone de senaste två miljoner åren. Klimatförändringarna har varierat naturligt i alla tider. Men forskarna är överens att den snabba förändring som nu sker är på grund av människan.

Idag är koncentrationen av koldioxid ungefär 50 procent högre jämfört med förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning.

Enligt FN:s klimatpanel är den globala klimatförändringen med ökningen av växthusgaser direkt kopplad till mänsklig verksamhet, främst koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen. Våra industrier, jordbruks- och transportsystem är källor till koldioxid och bidrar till den globala uppvärmningen.

Våra dagliga handlingar och livsstil har även en direkt inverkan på planeten och kommer att påverka framtida generationer.

Jordens genomsnittliga yttemperatur har ökat med ungefär 1 grad Celsius sedan slutet av 1800-talet. Det låter inte mycket, men konsekvenserna för vår planet är redan betydande.

I Arktis sker uppvärmningen två till tre gånger snabbare och medeltemperaturen har redan stigit med över 2 grader Celsius. I havsområdet runt Nordpolen och kringliggande landmassor har havsisen minskat med cirka 13 procent per årtionde sedan 1979.

Havsnivåerna stiger rekordsnabbt

Våra havsvatten absorberar mer än 90 % av värmen som en effekt av koldioxidutsläppen, vilket ökar vattentemperaturen och har direkta konsekvenser för de marina ekosystemen. Smältningen av glaciärer, Grönlands och Antarktis istäcken bidrar nu till att havsnivån stiger. Haven har redan stigit med i genomsnitt mer än 20 centimeter sedan 1880, vilket hotar öar och kuster att översvämmas.

Klimatförändringar påverkar grundvatten

Sedan 1950 har antalet rekordhöga temperaturhändelser ökat i takt med att intensiva regn, översvämningar, jordskred, stormar, torka, skogsbränder och andra naturkatastrofer har ökat. Alla dessa extrema väderhändelser påverkar vattenresurserna, antingen genom avdunstning (värmeböljor), förorening från jordskred, orkaner eller genom att de förstör dricksvattenförsörjningssystemen.

Biologiska mångfalden påverkas

Temperaturförändringarna påverkar ekosystemen och leder till att fiskarter och fåglar flyttar till svalare områden. Vi förlora arter som inte klarar av att anpassa sig till klimatförändringen. Särskilt hårt drabbas organismer som är beroende av en speciell typ av miljö. Även ökningen av omfattande skogsbränder förstör den livsmiljön för tusentals djurarter, som får allt mindre utrymme att leva på, vilket också hotar människans livsmiljö. När arterna är instängda på små områden är det mer sannolikt att de utvecklar och överför zoonotiska sjukdomar som kan bli källan till nya pandemier i framtiden.

Ökad ojämlikhet i världen

De fattigaste befolkningarna i utvecklingsländerna är de mest sårbara, med begränsade ekonomiska resurser för att klara av naturkatastrofer och de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Landsbygdsbefolkningar som är beroende av marken och jordbruket för sin överlevnad riskerar att förlora sin enda inkomstkälla på grund av naturkatastrofer eller vattenbrist till följd av klimatförändringarna. Ursprungsfolken är regnskogarnas väktare och drabbas särskilt hårt av effekterna av den globala uppvärmningen och planetens förstörelse.

Nödläge

Idag ser vi ökade värmeböljor, torka, skogsbränder och akut vattenbrist samt översvämningar, lerskred och regnstormar. Den genomsnittliga havsytan har redan höjts med cirka 20 centimeter, vilket gör det lättare för stormfloder och orkaner att nå längre in över land. Havet påverkas med korallblekning som slår ut korallrev jorden runt. Vår tidsperiod präglades inte bara av pandemin men även av de värsta klimatkatastroferna som inträffade runt om i världen.

VAD KAN VI GÖRA?

Eftersom vi människor är den främsta orsaken till den globala klimatförändringen är vi tillsammans den lösningen. För att ta itu med klimatkrisen krävs det internationellt samarbete och långsiktigt engagemang. Vi måste samarbeta mot gemensamma mål för att minska utsläppen, för ökad användningen av nya förnybara energikällor och för att skydda jordens resurser.

Parisavtalet, som antogs vid FN:s klimatkonferens 2015, är ett rättsligt bindande avtal som fastställer långsiktiga mål för att minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader Celsius, helst 1,5 grader Celsius under detta århundrade.

Men 2021 innebar nya rekord i fråga om utsläpp av växthusgaser och naturkatastrofer. Större ansträngningar måste göras globalt för att fasa ut fossila bränslen och andra koldioxidutsläpp senast 2050. För att uppnå målet på 1,5 grader Celsius krävs utsläppsminskningar på 55 procent fram till 2030. Vi måste börja övergå till rena energikällor.

 

STÖD GREEN CROSS OCH EN FRAMTID PÅ JORDEN

Bli medlem i Green Cross Sweden och bidra till vårt arbete för att göra Jorden till en bättre plats för kommande generationer.

Green Cross stödjer Ursprungsfolken

Ursprungsfolkens kunskap och klimatvetenskap

Det är dags att omvärlden lyssnar till Urfolkens varning till mänskligheten om det kritiska läget på vår planet. Deras budskap om att vi som en civilisation bör leva i balans med Moder Jord och enligt naturlagarna. Urfolkens traditionella visdom och kunskap som är avgörande för deras egen överlevnad kan hjälpa mänskligheten att sträva efter en hållbar existens i samklang med naturen.

“Isen smälter i norr” – Irokes Indianhövding Oren Lyons, värnade världen om klimatförändring år 2000 i FN. Foto Tonia Moya

Ursprungsfolken har kollektiv kunskap om landet, himlen och havet. De är utmärkta observatörer och tolkar av förändringar i naturmiljön. Urfolken utgör endast 4 % av världsbefolkningen (cirka 250 – 300 miljoner människor) och lever på 22 % av världens markyta. Att skydda Ursprungsfolkens rättigheter och landområden är ett sätt att bevara jordens biologiska mångfald och motverka klimatförändringar.

Stöd Ursprungsfolkens rättigheter

Klimatförändringarna utgör ett växande hot mot Ursprungsfolkens överlevnad som är oftast uteslutna från de globala beslutsprocesser som definierar deras framtid. Green Cross stödjer Ursprungsfolkens rättigheter och vill lyfta fram deras röst inom det internationella samfundet.

Ursprungsfolkens ledare och representanter är inbjudna för att tala, delta och bidra med sin kunskap vid Green Cross evenemang. Urfolken är jordens vaktmästare. Genom att stödja deras kamp för att skydda deras mark från exploatering och bevara sina förfäders landområden – skyddar vi vår planeten. Det är lika med att omvärldens steg mot en klimatneutral värld.
 

Omkring 80 procent av all biologisk mångfald på jorden finns på  Ursprungsfolkens mark. Men deras insatser för att skydda växt- och djurlivets biologiska mångfald på deras marker möts ofta av våld. Urfolkens sätt att leva bidra till att skydda växt- och djurs biologiska mångfald. I generationer har de samlat detaljerad kunskap om de specifika ekosystem där de bor. De känner till alla aspekter av växt- och djurlivet, från bergstoppar till havsbotten.

Klimatförändringarna förvärrar de svårigheter som utsatta Ursprungsfolken redan står inför, inklusive politisk och ekonomisk marginalisering, förlust av mark och resurser, kränkningar av de mänskliga rättigheterna och diskriminering.

Budskapet från världens ursprungsfolken

The Message from the Indigenous Peoples of the World framför ett budskapet från världens ursprungsfolk genom hövding Oren Lyons röst.  – Isen fortsätter att smälta i norr.  Videon (6:14 min)  filmats väst av i Narsarsuaq Grönland och dokumenterar issmältning i arktisk. Filmfotograf Anders Rosenberg, initiativtagare Tonia Moya (Green Cross video).

Fukushima and The Lakota Man

Dokumentären Fukushima och The Lakota Man  är en 50 minuters film producerad av Hasse Lisskog (i samarbete med Green Cross). Vi följer Tiokasin Ghosthorse, från Cheyenne River Lakota Nation som besöker de förorenade spökstäderna i Fukushima-regionen och möter flyktingarna. Vi följer vidare i hans fotspår till de inhemska reservaten, i dagens South Dakota, där folket, djurlivet och jorden själv lider av giftig förorening från uranbrytning. 

Trädplantering i Tibet

Trädplantering i Katsel och Medrogungkar, Tibet.  Foto: IRIS

Klimatförändringarna sprider sig över hela världen och även i Tibet. Under de senaste 50 åren har glaciärerna i landet varit på väg att försvinna. Tibet innefattar det största istäckta området utanför Arktis och Antarktis och benämns som jordens tredje pol.

Skogar är avgörande för livet på jorden, 75 procent av planetens växt- och djurarter har sitt hem där. Den effektivaste lösningen är att skydda existerande skogar. Träd och gröna växter tar upp och binder koldioxid men storskalig trädplantering leder till förlust av biologisk mångfald.

Vill man göra en insats kan man vara med och planterar träd i Katsel och Medrogungkar i Tibet genom Green Cross. Vi samarbetar med Svensk Tibetansk Skol- och Kulturförening för att stödja trädplantering i i Tibet som görs tillsammans med det lokala tibetanska folket i samklang med den naturliga miljön. Träden som planteras är av inhemska trädslag från regionen vilket bidra till att motverka klimatförändring. Kostnaden är 25 kronor per träd och minimum är 4 träd. Var med och plantera träd i Tibet – Tryck här!

Klimatsamarbete i Sverige

Nätverket KlimatSverige

Green Cross Sweden ingår i Nätverket KlimatSverige som växer med över 100 svenska organisationer. Nätverket samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens varningar på fullt allvar. Syftet är att samla, bredda och stärka klimatrörelsen inom det civila samhället. Vi vill att Sverige går före i en snabb och rättvis global omställning till ett samhälle som respekterar planetens ekologiska och klimatmässiga gränser. Green Cross Sweden är invald i styrgruppen. För mer information om hur din organisation kan ansluta sig till KlimatSverige trycke här. 

Klimatriksdagen

Green Cross stödjer Klimatriksdagen som är en folkförankrad och partipolitiskt oberoende organisation som vill lyfta klimatfrågan till den framträdande politiska roll den behöver ha i vår samtid. Klimatriksdagen arbetar för att nå målen genom seminarier, debatter, analyser och opinionsbildning och allt utgår från det som är vårt demokratiska fundament: Folkriksdagen.

Läs mer om Klimatriksdagen här. 

Klimatutbildning för Artister på Västkusten

Ebbot, Tiokasin Ghosthorse och Roger Pontare, Earth Charter firande i Åre.

Under 2022 anordnar Green Cross Sweden en tvådagars klimatutbildning för Artister i Västsverige, med kvällsspelning. Syftet är att engagera svenska musiker som vill engagera sig för en hållbar framtid och som en ambassador för Moder Jord. Preliminärt är datumet den 27 -28 maj och platsen är Göteborg. Musikerna får en klimat-workshop och interaktiv utbildning under två dagar med en kvällsspelning som avslutning. Västkustens workshop är ämnad att ge Artister en kraftfull och inspirerande grund till klimat och ekologi. Det blir dialog om vad de som artister och kulturarbetare kan göra som ”Gröna Ambassadörer”. 

EarthxTV

EarthX är ett internationellt ideellt miljöforum med mål att förbinda ett globalt samhälle med syfte att utbilda och inspirera människor samt organisationer för att vidta åtgärder för en hållbar värld för framtida generationer.

EarthxFilm & EarthxTV visar filmer och framväxande media som utforskar miljöskydd, klimatförändringar och miljö, samtidigt som de hedrar hjältarna som arbetar för att skydda vår planet. EarthX uppdrag är att förvandla medvetenhet till handling genom konst och media.