EARTH CHARTER

Ett holistiskt verktyg för alla samhällssektorer, regeringar, myndigheter, kommuner, företag, skolor och individer med syfte att inspirera till handling

EARTH CHARTER

GTranslate Button

Ett verktyg för att främja fred, säkerhet och hållbarhet på vår planet

Omställningen till en hållbar värld börjar med en förändring i människans värdegrund och medvetande. Green Cross arbetar för att främja ett paradigmskifte i värderingar, attityder, levnadssätt och konsumtionsmönster i relation till naturen. Earth Charter deklarationen är etisk vägledning med holistiska grundprinciper för att främja en rättvis, demokratisk, fredlig och hållbar värld. Den uppmanar till aktion och är avsedd som ett implementeringsverktyg för regeringar, kommuner, näringsliv, skolor och individer.
Earth Charter deklarationen är ett övergripande dokument som kompletterar FN:s 17 SD globala mål och EU:s miljöhandlingsprogram. Green Cross Sweden är informationscenter för Earth Charter i Sverige. Deklarationen tydliggör att miljöskydd, mänskliga rättigheter, social och ekonomisk rättvisa samt fred hör ihop. 

Earth Charter kan användas som ett utbildningsverktyg för att öka förståelsen för de kritiska utmaningar och val som mänskligheten står inför. Den uppmanar till handling, är en etisk vägledning till en hållbar livsstil och kan inspirera till engagemang, samarbete och förändring. Deklarationen är ett övergripande ramverk som även definierar corporate social and ecological responsibility – företagens sociala och ekologiska ansvar samt relevans i uppbyggnaden av företagens mål och professionella uppförandekoder.

Earth Charter skapades genom en internationell formuleringsprocess 

Tusentals människor och hundratals organisationer deltog från den internationella samfunden i processen som övervakades av en oberoende kommission. Earth Charter kommissionen som leddes av Michail Gorbatjov och Maurice Strong. Deklarationen är ett av de mest omfattande dokumenten – och en holistisk guide för all mänsklig aktivitet. Earth Charter färdigställdes år 2000 i The Peace Palace i Haag har undertecknats av United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International Union for Conservation of Nature (IUCN), regeringsministerier, nationella och internationella universitet, inklusive hundratals städer samt tusentals organisationer. I Sverige har den undertecknats av Åre kommun. Earth Charter har undertecknats av tiotusentals människor världen över och antagits av många länder. Earth Charter International sekretariat finns i Costa Rica vid University for Peace. Earth Charter är en värdegrund för all verksamhet inom Green Cross International. Deklarationen finns på 56 språk och är ett av de mest omfattande dokumenten som existerar. 

Ladda ned Earth Charter på svenska:


ERAMUS+ Earth Charter Europeiskt utbildningsinitiativ 

Networking of European Education Initiatives Dedicated to Global Sustainability

Green Cross Sweden tillsammans med six europeiska organisationer som arbetar med Earth Charter har beviljats Europeiska Unionens Erasmus + projektbidrag. Erasmus + -programmet stöder utbildning, ungdomsutbildning i Europa. “Networking of European Education Initiatives Dedicated to Global Sustainability” är transnationella EU-projekt. Projekt pågår under Januari 2021 till juli 2022 och ämnar stärka lärare inom europeiska institutioner som arbetar med Earth Charter inom vuxenutbildning. Initiativet kommer att stärka europeiska organisationer som arbetar med är Earth Charter och Education for Sustainable Development mål för att nå ut till allmänheten genom diversa chanaler inom de olika länder. Earth Charter deklarationen är den etiska grunden för Green Cross International.

EU Erasmus Programmet består av 3 dagars utbildning av organisationsledare i Tyskland, Nederländerna och Portugal varav alla parter kommer att sända två ESD praktikanter från deras organisation för deltagande. Tre transnationella möten kom mer att hållas i Rumänien, Bulgarien, och Sverige är värd för den avslutande sammankomsten 2022.

Utbildningsdagarna ger bakgrund, historia och etik inom Earth Charter och deklarationens användande som utbildningsverktyg. Den visionära potentialen av Earth Charter och dess praktiska användning kompletterar SDG globala mål. Earth Charter kommunikationsteknik är i linje med Utbildning för hållbar utveckling (Education for Sustainable Development, ESD).

Be the change!

Hur vi tänker och lever är av stor betydelse i vår tid av förändring. Earth Charter utmanar oss till självrannsakan. Green Cross kan hjälpa dig att skapa ett nytt forum och en gemensam plattform som uppmanar till en ny etisk vision som redan delas av många människor runtom i världen. Var med om att stödja en hållbar utveckling genom att skriva under Earth Charter!

Earth Charter informationscenter i Sverige

Green Cross Sweden är ett av 70 informationscenter världen över. Du är välkommen att kontakta oss för mer information, inspiration och hjälp med kontakter till andra inom Earth Charter nätverk världen över: gcs@green-cross-cross.se tel 031-146 111

Earth Charter – Virtual Library

Earth Charter in Action för organisationer och företagsverktyg. Earth Charters utbildningsverktyg och andra resurser som kostnadsfritt kan användas inom alla samhällssektorer går att finna genom Earth Charter Initiative – Virtual Library. The Earth Charter In Action Earth Charter verktyg

Hur du kan stödja Earth Charter

  • Sprid kunskapen om deklarationen till dina vänner, din omgivning och i din kommun.
  • Uppmana din omgivning att stödja Earth Charter genom att skriva under deklarationen.
  • Uppmuntra organisationer, lokala myndigheter och regeringen att anta Earth Charter.
  • Starta en studiecirkel för att undersöka hur deklarationens riktlinjer kan tillämpas i ditt hem, på din arbetsplats och i din omgivning.
    Samarbeta med andra institutioner och organisationer i din region eller utomlands som stöder Earth Charter.
  • Starta grupper inom områden som utbildning, näringsliv, media och religion för att sätta igång Earth Charter-initiativ.
  • På Earth Charter Internationals hemsida hittar du fler alternativ för implementeringen av Earth Charter.
  • Tillämpa deklarationen i allt från skolor, företag och regeringar till icke-statliga organisationer, på konferenser och offentliga evenemang.