KLIMAT

– “Our greatest concern is that loss of Arctic sea ice creates a grave threat of passing two other tipping points — the potential instability of the Greenland ice sheet and methane hydrates. These latter two tipping points would have consequences that are practically irreversible on time scales of relevance to humanity.” Dr. James Hansen, NASA

KLIMAT

Foto: Tonia Moya

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Den globala uppvärmningen på planetens lägre atmosfär och hav påverkar alla ekosystem och allt levande. Temperaturhöjningen på vår planet är ett verkligt hot mot hela vår civilisation.

FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan ligger bakom uppvärmningen. Den största orsaken idag är utsläppen av växthusgaser främst koldioxid. Utsläpp som vi ger ut idag stannar i vår atmosfär under lång tid. Det innebär att de beslut vi fattar idag påverkar även kommande generationers levnadsförhållanden och allt levande. Vi befinner oss i nödläge.

Foto: Tonia Moya

Jordens medeltemperatur har ökat med drygt en grad sedan förindustriell tid. I Arktis går uppvärmningen dubbelt till tre gånger så snabbt och medeltemperaturen där har redan ökat med över 2°C. På havsområdet runt nordpolen och de kringliggande landmassorna har havsisens utbredning minskat med cirka 13 % per årtionde sedan 1979. Extrema väderförhållanden och naturkatastrofer ökar exponentiellt och inträffar på extremt olika sätt och på olika platser på vår planet.

Nödläge

Idag ser vi ökade värmeböljor, torka, skogsbränder och akut vattenbrist samt översvämningar, lerskred och regnstormar. Den genomsnittliga havsytan har redan höjts med cirka 20 centimeter, vilket gör det lättare för stormfloder och orkaner att nå längre in över land. Havet påverkas med korallblekning som slår ut korallrev jorden runt.

Foto: Tonia Moya

Vår tidsperiod präglades inte bara av pandemin men även av de värsta klimatkatastroferna som inträffade runt om i världen. Särskilt drabbade är de fattigaste och mest utsatta befolkningarna, särskild världens Urfolk. De flesta ekosystem på vår planet påverkas av någon form av klimatförändringar. Idag flyr fyra gånger fler människor undan klimathändelser än från krig. Klimatförändringarna hotar att eskalera mot en värld där den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grad °C. I en rapport från FN:s klimatpanel IPCC om hur stort gapet är mellan utsläppen går det åt fel håll för de uppsatta målen. 2020 innebar nya rekordutsläpp av växthusgaser. För att motverka klimatförändringarna krävs det internationellt samarbete och långsiktiga, gemensamma mål för att minska utsläppen, nya energilösningar och att vi alla värna om jordens resurser.

Foto: Tonia Moya

För att minska utsläppen tillräckligt för att hamna under en två graders global uppvärmning och sikta på max 1,5 °C graders global uppvärmning behöver vi fasa ut alla fossila bränslen och dess utsläpp till år 2050, samt få ned utsläpp av andra växthusgaser kopplat till exempelvis matproduktion. För att nå det viktiga 1,5-gradersmålet krävs utsläppsminskningar på 55 % till 2030.

Trädplantering i Tibet

Trädplantering i Katsel och Medrogungkar, Tibet.  Foto: IRIS

Klimatförändringarna sprider sig över hela världen och även i Tibet. Under de senaste 50 åren har glaciärerna i landet varit på väg att försvinna. Tibet innefattar det största istäckta området utanför Arktis och Antarktis och benämns som jordens tredje pol.

Skogar är avgörande för livet på jorden, 75 procent av planetens växt- och djurarter har sitt hem där. Den effektivaste lösningen är att skydda existerande skogar. Träd och gröna växter tar upp och binder koldioxid men storskalig trädplantering leder till förlust av biologisk mångfald.

Vill man göra en insats kan man vara med och planterar träd i Katsel och Medrogungkar i Tibet genom Green Cross. Vi samarbetar med Svensk Tibetansk Skol- och Kulturförening för att stödja trädplantering i i Tibet som görs tillsammans med det lokala tibetanska folket i samklang med den naturliga miljön. Träden som planteras är av inhemska trädslag från regionen vilket bidra till att motverka klimatförändring. Kostnaden är 25 kronor per träd och minimum är 4 träd. Var med och plantera träd i Tibet – Tryck här!

Green Cross stödjer Ursprungsfolken

Ursprungsfolkens kunskap och klimatvetenskap

Det är dags att omvärlden lyssnar till Urfolkens varning till mänskligheten om det kritiska läget på vår planet. Deras budskap om att vi som en civilisation bör leva i balans med Moder Jord och enligt naturlagarna. Urfolkens traditionella visdom och kunskap som är avgörande för deras egen överlevnad kan hjälpa mänskligheten att sträva efter en hållbar existens i samklang med naturen.
 
“Isen smälter i norr” – Irokes Indianhövding Oren Lyons, värnade världen om klimatförändring år 2000 i FN. Foto Tonia Moya
Ursprungsfolken har kollektiv kunskap om landet, himlen och havet. De är utmärkta observatörer och tolkar av förändringar i naturmiljön. Urfolken utgör endast 4 % av världsbefolkningen (cirka 250 – 300 miljoner människor) och lever på 22 % av världens markyta. Att skydda Ursprungsfolkens rättigheter och landområden är ett sätt att bevara jordens biologiska mångfald och motverka klimatförändringar.
 

Stöd Ursprungsfolkens rättigheter

Klimatförändringarna utgör ett växande hot mot Ursprungsfolkens överlevnad som är oftast uteslutna från de globala beslutsprocesser som definierar deras framtid. Green Cross stödjer Ursprungsfolkens rättigheter och vill lyfta fram deras röst inom det internationella samfundet.
 
Ursprungsfolkens ledare och representanter är inbjudna för att tala, delta och bidra med sin kunskap vid Green Cross evenemang. Urfolken är jordens vaktmästare. Genom att stödja deras kamp för att skydda deras mark från exploatering och bevara sina förfäders landområden – skyddar vi vår planeten. Det är lika med att omvärldens steg mot en klimatneutral värld.
 
Omkring 80 procent av all biologisk mångfald på jorden finns på  Ursprungsfolkens mark. Men deras insatser för att skydda växt- och djurlivets biologiska mångfald på deras marker möts ofta av våld. Urfolkens sätt att leva bidra till att skydda växt- och djurs biologiska mångfald. I generationer har de samlat detaljerad kunskap om de specifika ekosystem där de bor. De känner till alla aspekter av växt- och djurlivet, från bergstoppar till havsbotten.
 
Klimatförändringarna förvärrar de svårigheter som utsatta Ursprungsfolken redan står inför, inklusive politisk och ekonomisk marginalisering, förlust av mark och resurser, kränkningar av de mänskliga rättigheterna och diskriminering.

Budskapet från världens ursprungsfolken

The Message from the Indigenous Peoples of the World framför ett budskapet från världens ursprungsfolk genom hövding Oren Lyons röst.  – Isen fortsätter att smälta i norr.  Videon (6:14 min)  filmats väst av i Narsarsuaq Grönland och dokumenterar issmältning i arktisk. Filmfotograf Anders Rosenberg, initiativtagare Tonia Moya (Green Cross video).

Fukushima and The Lakota Man

Dokumentären Fukushima och The Lakota Man  är en 50 minuters film producerad av Hasse Lisskog (i samarbete med Green Cross). Vi följer Tiokasin Ghosthorse, från Cheyenne River Lakota Nation som besöker de förorenade spökstäderna i Fukushima-regionen och möter flyktingarna. Vi följer vidare i hans fotspår till de inhemska reservaten, i dagens South Dakota, där folket, djurlivet och jorden själv lider av giftig förorening från uranbrytning. 

Klimatutbildning för Artister på Västkusten

Ebbot, Tiokasin Ghosthorse och Roger Pontare, Earth Charter firande i Åre.

Under 2022 kommer Green Cross Sweden anordnar en tvådagars klimatutbildning för Artister i Västsverige, med kvällsspelning. Syftet är att engagera svenska musiker som vill engagera sig för en hållbar framtid och som en ambassador för Moder Jord. Preliminärt är datumet den 27 -28 maj och platsen är Göteborg. Musikerna får en klimat-workshop och interaktiv utbildning under två dagar med en kvällsspelning som avslutning. Västkustens workshop är ämnad att ge Artister en kraftfull och inspirerande grund till klimat och ekologi. Det blir dialog om vad de som artister och kulturarbetare kan göra som ”Gröna Ambassadörer”. 

Klimatsamarbete i Sverige

Green Cross ingår i nätverket KlimatSverige

Nätverket KlimatSverige växer med över 100 svenska organisationer. Nätverket samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens varningar på fullt allvar. Syftet är att samla, bredda och stärka klimatrörelsen inom det civila samhället. Vi vill att Sverige går före i en snabb och rättvis global omställning till ett samhälle som respekterar planetens ekologiska och klimatmässiga gränser. Green Cross Sweden är invald i styrgruppen. För mer information om hur din organisation kan ansluta sig till KlimatSverige trycke här. 

 

Green Cross stödjer Klimatriksdagen

Klimatriksdagen är en folkförankrad och partipolitiskt oberoende organisation som vill lyfta klimatfrågan till den framträdande politiska roll den behöver ha i vår samtid. Klimatriksdagen arbetar för att nå målen genom seminarier, debatter, analyser och opinionsbildning och allt utgår från det som är vårt demokratiska fundament: Folkriksdagen.

Läs mer om Klimatriksdagen här. 

EarthxTV

EarthX är ett internationellt ideellt miljöforum med mål att förbinda ett globalt samhälle med syfte att utbilda och inspirera människor samt organisationer för att vidta åtgärder för en hållbar värld för framtida generationer.

EarthxFilm & EarthxTV visar filmer och framväxande media som utforskar miljöskydd, klimatförändringar och miljö, samtidigt som de hedrar hjältarna som arbetar för att skydda vår planet. EarthX uppdrag är att förvandla medvetenhet till handling genom konst och media.