KLIMAT

– “Our greatest concern is that loss of Arctic sea ice creates a grave threat of passing two other tipping points — the potential instability of the Greenland ice sheet and methane hydrates. These latter two tipping points would have consequences that are practically irreversible on time scales of relevance to humanity.” Dr. James Hansen, NASA

KLIMAT

Foto: Tonia Moya

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Den globala uppvärmningen på planetens lägre atmosfär och hav påverkar alla ekosystem och allt levande. Temperaturhöjningen på vår planet är ett verkligt hot mot hela vår civilisation.

FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan ligger bakom uppvärmningen. Den största orsaken idag är utsläppen av växthusgaser främst koldioxid. Utsläpp som vi ger ut idag stannar i vår atmosfär under lång tid. Det innebär att de beslut vi fattar idag påverkar även kommande generationers levnadsförhållanden och allt levande. Vi befinner oss i nödläge.

Foto: Tonia Moya

Jordens medeltemperatur har ökat med drygt en grad sedan förindustriell tid. I Arktis går uppvärmningen dubbelt till tre gånger så snabbt och medeltemperaturen där har redan ökat med över 2°C. På havsområdet runt nordpolen och de kringliggande landmassorna har havsisens utbredning minskat med cirka 13 % per årtionde sedan 1979. Extrema väderförhållanden och naturkatastrofer ökar exponentiellt och inträffar på extremt olika sätt och på olika platser på vår planet.

Idag ser vi ökade värmeböljor, torka, skogsbränder och akut vattenbrist samt översvämningar, lerskred och regnstormar. Den genomsnittliga havsytan har redan höjts med cirka 20 centimeter, vilket gör det lättare för stormfloder och orkaner att nå längre in över land. Havet påverkas med korallblekning som slår ut korallrev jorden runt.

Foto: Tonia Moya

2020 präglades inte bara av covid-19 men även av de värsta klimatkatastroferna som inträffade runt om i världen. Särskilt drabbade är de fattigaste och mest utsatta befolkningarna. De flesta ekosystem på jorden påverkas av någon form av klimatförändringar. Idag flyr fyra gånger fler människor undan klimathändelser än från krig. Klimatförändringarna hotar att eskalera mot en värld där den globala uppvärmningen överstiger 1,5 grad °C. I en relativt ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC om hur stort gapet är mellan utsläppen går det åt fel håll för de uppsatta målen. 2018 innebar nya rekordutsläpp av växthusgaser. För att motverka klimatförändringarna krävs det internationellt samarbete och långsiktiga, gemensamma mål för att minska utsläppen, nya energilösningar och att vi alla värna om jordens resurser. Inom Parisavtalet och Mål 13 i Agenda 2030 har länder åtagit sig att jobba för minskade utsläpp.

Foto: Tonia Moya

För att minska utsläppen tillräckligt för att hamna under en två graders global uppvärmning och sikta på max 1,5 °C graders global uppvärmning behöver vi fasa ut alla fossila bränslen och dess utsläpp till år 2050, samt få ned utsläpp av andra växthusgaser kopplat till exempelvis matproduktion. För att nå det viktiga 1,5-gradersmålet krävs utsläppsminskningar på 55 % till 2030.

Green Cross stödjer Ursprungsfolken

Ursprungsfolkens kunskap och klimatvetenskap
Det är dags att omvärlden börjar lyssna till Ursprungsfolkens varning till mänskligheten om det kritiska läget på vår planet och budskap att vi som en civilisation måste börja leva i balans med Moder Jord och enligt naturlagarna. Deras traditionella visdom och kunskap är inte bara avgörande för deras egen existens, utan kan även hjälpa mänskligheten att anpassa sig för att sträva efter ett liv i samklang med naturen i en klimatneutral värld.
 
Med deras kollektiva kunskap om landet, himlen och havet är Ursprungsfolken utmärkta observatörer och tolkar av förändringar i naturmiljön. Dess folk utgör endast 4 % av världsbefolkningen (cirka 250 – 300 miljoner människor) och de lever på 22 % av världens markyta. Att skydda Ursprungsfolkens rättigheter är ett sätt att bevara 80 % av jordens biologiska mångfald som finns i 85 % av deras skyddade områden. 
 
Green Cross stödjer Ursprungsfolkens rättigheter
Medan klimatförändringarna utgör ett växande hot mot Ursprungsfolkens överlevnad,  är det oftast uteslutna från de globala beslutsprocesser som definierar deras framtid. Green Cross stödjer Ursprungsfolkens rättigheter och vill lyfta fram deras röst inom det internationella samfundet.
 
Vid Green Cross evenemang är Ursprungsfolkens ledare och representanter inbjudna för att delta och bidra med sin kunskap. Ursprungsbefolkningen är jordens vaktmästare. Genom att stödja deras kamp för att bevara sina förfäders landområden och skydda deras mark från exploatering – skyddar vi planeten.
 
The Message – from the Indigenous Peoples of the World through the voice of Chief Oren Lyons, as the ice is continuing to melt in the North. (Green Cross video)
"The Ice is melting in the North." – Chief Oren Lyons, Faithkeeper of the Turtle Clan, Member of the Council of Chiefs, Onondaga Nation, Haudenosaunee, Six Nations of the Iroquois Confederacy.

Fukushima and The Lakota Man

Fossila bränslen och kärnkraft är ohållbara energikällor. Kärnkraft och gaskraft är ingen hållbar lösning för att ersätta fossila bränslen. Kärnkraften innebär miljöförstöring, olycksrisker (i Tjernobyl 1986 och en i Fukushima 2011) och risk för vapenspridning. Även Ursprungsfolket är utsatt från uranbrytning och från radioaktiva kontamination. För att förstå frågan om kärnkraft på djupet, titta på Fukushima och The Lakota Man, som är en 50 minuters dokumentärfilm producerad av Hasse Lisskog i samarbete med Green Cross. Vi följer i Tiokasin Ghosthorses fotspår och genom urbefolkningens perspektiv tittar vi närmare på kärnfusion, kärnkraftverk och uranbrytning. Denna film tar oss till Fukushima-regionen och Lakotaindianernas inhemska trakter i South Dakota.

Klimatutbildning för Artister på Västkusten

Green Cross Sweden tillsammans med GCS ordförande Ebbot Lundberg anordnar en tvådagars klimatutbildning för artister, med kvällsspelning i Göteborg. Målgruppen är svenska musiker i västsverige som vill engagera sig för att sprida klimatbudskap. Preliminärt är datumet den 25 -26 augusti och platsen är Göteborg eller alternativt Hönö. Musikerna får en klimat-workshop och interaktiv utbildning under två dagar med en kvällsspelning som avslutning. Västkustens workshop är ämnad att ge artister en inspirerande grund till klimat och ekologi. Det blir dialog om vad de som artister och kulturarbetare kan göra som ”Gröna Ambassadörer” för Moder Jord. Musiker kommer att erbjudas att vara med i musikgalan Skydda Vättern i Huskvarna Folkets Park, preliminärt den 25  september tillsammans med Ebbot Lundberg, Roger Pontare och Tiokasin Ghosthorse. Artisteri är ett kraftfullt verktyg i samhällsutvecklingen.

Green Cross planterar träd i Tibet

Klimatförändringarna sprider sig över hela världen och även Tibet drabbas. Under de senaste 50 åren har glaciärerna i landet varit på väg att försvinna. Tibet innefattar det största istäckta området utanför Arktis och Antarktis och benämns som jordens tredje pol. Green Cross planterar träd i Katsel och Medrogungkar i Tibet med inhemska trädslag från regionen vilket bidra till att motverka klimatförändring. Träd och gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer men storskalig trädplantering leder till förlust av biologisk mångfald. Trädplantering som görs i samklang med den naturliga miljön ger näring år denna mångfald. Kostnaden är 25 kronor per träd och minimum är 4 träd. 100 % av alla intäkter går direkt till trädplanteringen. Var med och plantera träd i Tibet – Tryck här!

Klimatsamarbete i Sverige

Green Cross ingår i nätverket KlimatSverige

Nätverket KlimatSverige växer med över 100 svenska organisationer. Nätverket samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens varningar på fullt allvar. Syftet är att samla, bredda och stärka klimatrörelsen inom det civila samhället. Vi vill att Sverige går före i en snabb och rättvis global omställning till ett samhälle som respekterar planetens ekologiska och klimatmässiga gränser. Green Cross Sweden är invald i styrgruppen. För mer information om hur din organisation kan ansluta sig till KlimatSverige trycke här. 

 

Green Cross stödjer Klimatriksdagen

Klimatriksdagen är en folkförankrad och partipolitiskt oberoende organisation som vill lyfta klimatfrågan till den framträdande politiska roll den behöver ha i vår samtid. Klimatriksdagen arbetar för att nå målen genom seminarier, debatter, analyser och opinionsbildning och allt utgår från det som är vårt demokratiska fundament: Folkriksdagen.

Läs mer om Klimatriksdagen här. 

EarthxTV

EarthX är ett internationellt ideellt miljöforum med mål att förbinda ett globalt samhälle med syfte att utbilda och inspirera människor samt organisationer för att vidta åtgärder för en hållbar värld för framtida generationer.

EarthxFilm & EarthxTV visar filmer och framväxande media som utforskar miljöskydd, klimatförändringar och miljö, samtidigt som de hedrar hjältarna som arbetar för att skydda vår planet. EarthX uppdrag är att förvandla medvetenhet till handling genom konst och media.